Întreprinderea Familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, fiind constituită din doi sau mai mulți membri ai unei familii.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan:

  • Persoana fizică autorizată (P.F.A);
  • Titulari ai unor întreprinderi individuale;
  • Salariați ai unei terțe persoane care funcționeaza atât în același domeniu, cât și intr-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.

Important!

  • Întreprinderea familială nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfașurarea activității pentru care a fost autorizată.

Acte necesare

  • Documentele care atestă pregătirea/experiența profesională (diplomă, certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la data eliberării acestuia, etc.) – pentru cel puțin reprezentantul întreprinderii;
  • Copia actului de proprietate a spațiului destinat sediului profesional (contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de asociere în participațiune, etc.);
  • Acordul Asociației de Proprietari și al Vecinilor direct afectați de ativitatea desfasurată (sus, jos, stanga, dreapta) – dacă este cazul;
  • Specimenul de semnatură al reprezentantului întreprinderii legalizat notarial;
  • Copia actului de identitate (buletin sau carte de identitate) pentru membrii întreprinderii.