Deosebiri între asociație și fundație:

Fundațiile se deosebesc de asociații din punct de vedere al obiectivelor urmărite. Asociațiile se pot constitui în vederea realizării unor activități de interes general sau comunitar, dar și al unor activități desfășurate în interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, însă scopul unei fundații trebuie sa fie altruist, determinat, licit, și să aibă un anumit caracter de permanență. Poate fi de interes general sau comun.

Fundațiile nu se pot constitui în interesul, fie el și nepatrimonial, al fondatorilor lor. În mod uzual, asociațiile sunt văzute ca structuri democratice, pe când fundațiile sunt prin definiție o structură nedemocratică, ce reflectă voința fondatorului/fondatorilor.

Pentru înființarea unei asociații, patrimoniul inițial ce trebuie coinstituit se ridică la nivelul salariului minim pe economie, în timp ce pentru înființarea unei fundații patrimoniul inițial trebuie să includă bunuri în natură sau numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie.

Asociațiile pot fi înființate de minimum trei persoane, fundațiile pot fi înființate și de o singură persoană.

Asociații

Conform art. 4 din Ordonanța 26/ 2000, Asociația este constituită la inițiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal dar nepatrimonial.

Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

Etapele care se parcurg în vederea înscrierii Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sunt:

  • Obținerea de la Ministerul Justiției a dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii (valabilitatea rezervării este de 3 luni);
  • Redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie să ne puneți la dispoziție datele de identificare ale asociaților și dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozițiilor legale, cu contract de închiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor și al Asociației de Proprietari;
  • Constituirea patrimoniului în valoare de cel puțin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociației;
  • Achitarea taxelor;
  • Depunerea dosarului la Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației;
  • Ridicarea încheierii de înființare a Asociației.

Fundații

Conform art. 15 din Ordonanța 26/ 2000, Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Cererea de înscriere a fundației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor va fi însoțită de următoarele documente:

  • Actul constitutiv;
  • Statutul; acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;
  • Dovada disponibilității denumirii, eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației, cu excepția cazului fundațiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz în care patrimoniul inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Tarife înființare

 

Tarif Înfiintare Organizații Iași: 1,200.00 RON